Cabecera
 

Subscriu-te al nostre butlletí de notícies

La finalitat d’aquest tractament de dades és donar-li a conèixer les darreres novetats sobre la nostra activitat, agenda i esdeveniments.

El destinatari d’aquesta informació és la Fundació iBit, situada al Parc Bit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17, Planta 3ª Porta D-2 – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Illes Balears), la qual s’obliga a respectar la confidencialitat de les seves dades i a utilitzar-les d’acord amb allò establert a la legislació aplicable. Aquestes dades, que fora dels casos legalment establerts en cap cas seran cedides a tercers, són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al corresponent fitxer, la titularitat del qual correspon a la Fundació iBit.

De conformitat amb l’article 5.1 d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades mitjançant: A) Adreça electrònica: comunicacio@ibit.org B) Enviament postal a la Fundació iBit a l’adreça indicada anteriorment. Tant si fa servir una fórmula com una altra per exercir els seus drets, haurà d’utilitzar el formulari corresponent al dret que vulgui exercir i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a disposició aquí. El formulari ha d’anar complimentat degudament i acompanyat de fotocòpia del DNI de l’interessat o afectat.


Els camps en vermell són obligatoris


Correu electrònic
Confirmeu la vostra adreça de correu electrònic
Nom i llinatges
EmpresaDonar de baixa


powered by phplist © phpList ltd
 
 
© tincan limited | phplist